วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

OBEC-IT-Training

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ "พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา"
ระหว่างวันที่ 7- 8  พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น