วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กรีฑานักเรียนจังหวัดนครราชสีมา 2557

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2557 ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกรีฑา และเป็นตัวแทนศูนย์สุรธรรมพิทักษ์ในการนำนักเรียนร่วมเชียร์กว่าวันละ 800 คน
ขอขอบคุณภาพจากไลน์กลุ่มสุรธรรม....

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

OBEC-IT-Training

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ "พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา"
ระหว่างวันที่ 7- 8  พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี